U progu wojny

Sanok_linia_molotowa_olchowce_2008_(reenacting).jpgPolityczna zmiana, jaką przyniósł zamach majowy, wiązała się z przyjęciem nowych zasad polityki zagranicznej. Sojusz z Francją nadal stanowił podstawę polskiej polityki, ale Józef Piłsudski rozumiał, jakie skutki dla Polski mają układy lokarneńskie i polityka ustępstw wobec Niemiec. Zdawał sobie sprawę z coraz mniejszej wartości układu sojuszniczego z Francją i z pogorszenia się sytuacji międzynarodowej Polski. Podjęte przez Piłsudskiego próby zacieśnienia stosunków z Wielką Brytanią nie przyniosły żadnych rezultatów z powodu braku zainteresowania dyplomacji brytyjskiej. W tej sytuacji Piłsudski postanowił samodzielnie ułożyć stosunki Polski z sąsiadami, zwłaszcza najgroźniejszymi – Niemcami i Związkiem Radzieckim. Miały one być według koncepcji Piłsudskiego, zrównoważone, to znaczy z żadnym sąsiadem Polska nie powinna się układać przeciwko drugiemu, ale zachowywać identyczną postawę wobec obu. W ten sposób zostały sformułowane zarysy polskiej polityki zagranicznej, które niosły za sobą dalsze konsekwencje działań ze strony różnych państw.

Konferencja w Jałcie
31 grudnia 1944 roku PKWN przekształcił się w Rząd Tymczasowy. Rząd ten cieszył się uznaniem ZSRR. W Londynie istniał jednak nadal zrekonstruowany rząd emigracyjny, który był formalnie uznany i popierany przez dwa mocarstwa zwycięskiej koalicji...
Sprawa polska na konferencji trzech mocarstw w Moskwie
W dniach 13 do 18 października 1944 roku doszło w Moskwie do kolejnej konferencji w kwestii polskiej z udziałem przedstawicieli trzech mocarstw. Ze strony ZSRR brali w niej udział Stalin i Mołotow, ze strony brytyjskiej Churchill i Eden, a ze strony...
Wizyta Mikołajczyka w Moskwie
W dniu 3 sierpnia , tuz po wybuchu Powstania Warszawskiego, Mikołajczyk został przyjęty w Moskwie przez Józefa Stalina. Zaproponował on stronie radzieckiej wznowienie stosunków dyplomatycznych oraz uzupełnienie układu z 30 lipca 1941 roku umową...